Website: www.vivenco.nl
Email: info@vivenco.nl
Telefoon: 0650690799

Rek.nr: NL56INGB0675952824

KVK: 56414900
BTW: NL1001666430B52

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Offerte: alle aanbiedingen van Vivenco aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Vivenco en Opdrachtgever
.
3. Opdracht: de dienst of het product dat door Vivenco geleverd zal worden.
4. Fotograaf/DTP: Vivenco, KvK 56414900, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Vivenco de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
9. Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Vivenco en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Vivenco slechts bindend indien en voor zover deze door Vivenco uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod

 1. Vivenco doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
 2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de Vivenco.
 3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Vivenco zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden.
Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Vivenco werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 2. Vivenco houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd.
  Vivenco is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5. Cadeaubonnen

 1. Vivenco biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.
 2. Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.
 3. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 12 maanden na uitgiftedatum, hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.
 4. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht

 1. Vivenco zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
 2. Vivenco spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage.
 Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Vivenco zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 3. Vivenco levert de beelden af in de door zijn gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door Vivenco slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met Vivenco en kan extra kosten met zich meebrengen.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 7. Levering

 1. Vivenco hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 2. Levering van fotoshoots kennen een geschatte levertijd van 21 dagen, tenzij anders overeengekomen.
 3. Levering van foto’s van bruiloften kennen een geschatte levertijd van 8 weken, tenzij anders overeengekomen
.
 4. Digitale fotobestanden worden uiterlijk twee weken nadat de opdrachtgever zijn keuze bekend heeft gemaakt.
 5. Vivenco maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd.
  De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.
 6. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
 7. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post of digitale transfer.

Artikel 8. Vergoeding

 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Vivenco gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Vivenco een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 3. Indien aannemelijk is dat Vivenco hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal Vivenco dit doorberekenen aan opdrachtgever.
 4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
  Alle door Vivenco genoemde bedragen op de website zijn inclusief btw, tenzij anders gemeld.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

 1. Vivenco zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 2. Tenminste 25% van het totaalbedrag wordt als aanbetaling verlangd en zal voorafgaand aan de opdracht voldaan moeten zijn, tenzij anders overeengekomen.
 3. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
 4. Geplande shoots in de agenda dienen vooruit voldaan te worden (volledige bedrag) bij annulering of het niet op komen dagen zal er geen restitutie plaatsvinden van het (aan)betaalde bedrag, tenzij anders overeengekomen.
 5. Kortingen en acties zijn alleen van toepassing op reguliere fotoshoots en niet op geplande dagen in de agenda (thema shoots)

Artikel 10. Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Vivenco, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Vivenco gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk of per email te gebeuren.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt Vivenco 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
  Bij ontbinding van de overeenkomst binnen 14 dagen brengt Vivenco 50% van de overeengekomen totaalprijs in rekening. Bij fotoshoots waarbij Vivenco gebruikt maakt van een externe partij worden deze kosten tevens in rekening gebracht.
 5. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de de overeengekomen datum uit te voeren, zal Vivenco indien nodig zorg dragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
 6. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
 7. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
 8. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Vivenco.

Artikel 11. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan Vivenco.
 2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Auteursrecht

 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij Vivenco.
 3. Vivenco houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van Vivenco.
 6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 7. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 8. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Vivenco, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
 9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vivenco.
 10. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.
 11. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Vivenco, rekent Vivenco drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 12. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Vivenco.

Artikel 13. Portretrecht

 1. Vivenco houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
 2. Vivenco houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.
 3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij Vivenco schriftelijk bekend gemaakt te worden.
 4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Vivenco is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Vivenco of diens vertegenwoordigers.
 2. Vivenco is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Vivenco geleverd zijn.
 3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Vivenco houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 16. Overige bepalingen

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
  Op alle rechtsverhoudingen tussen Vivenco en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.